Petícia za Pezinský lesopark vyzbierala 1749 podpisov
30. septembra sa bude prejednávať na zasadnutí mestského zastupiteľstva

Mesto Pezinok vlastní vyše 1100 ha krásnych lesov. Mestské lesy majú prednostne slúžiť občanom na rekreáciu, nie na ťažbu dreva štátnemu podniku Lesy SR. Moderné mestá si pre rekreáciu svojich obyvateľov vytvárajú vlastné lesoparky, a preto po ich vzore požadujeme vlastný lesopark aj pre Pezinských občanov.

 

Mestské lesy Pezinok predstavujú lesný celok o rozlohe 1171,54 ha. Patria sem aj lesy známych rekreačných lokalít Slnečné údolie, či Kolárske. Máme tu aj významné stromy, či už svojím vekom, z ktorých najstaršie slávia už 200 rokov, alebo stromy s vysokou estetickou a ekologickou hodnotou, slúžiace napríklad na hniezdenie chráneného vtáctva.

Mesto Pezinok zverilo už od roku 1993 starostlivosť o tieto svoje lesy štátnemu podniku Lesy SR na základe nájomnej zmluvy. Podľa aktuálneho členenia ide prevažne o hospodárske lesy, ktoré slúžia hlavne na produkciu dreva a len menšia časť týchto lesov je v kategórii ochranné lesy" najmä z dôvodu ich protieróznej funkcie.

lesypkmesto.png
Pezinok
Mestský
les

Na základe nájomnej zmluvy už 28 rokov hospodári v Pezinských mestských lesoch štátny podnik Lesy SR s väčším dôrazom na hospodársku funkciu lesa, na úkor rekreačnej funkcie lesa, ktorú by občania očakávali. V dôsledku toho dlhodobo pretrváva stav, kedy sú mimoprodukčné funkcie lesa (rekreačná, ekologická, pôdoochranná, vodozádržná, či klimatická) v úzadí.

Celkový objem plánovanej (úmyselnej) ťažby na obdobie 2019-2028 je 71960 m³ dreva. Tento objem považujeme z hľadiska rekreácie za neprimerane vysoký, takisto používané spôsoby ťažby dostatočne nezohľadňujú potreby rekreácie ani ochrany prírody.

 

Tento stav lesov verejnosť veľmi citlivo vníma a počas druhej vlny pandémie ho zaznamenala o to výraznejšie, o čo viac sme každý z nás trávili viac času práve v lese.

S touto petíciou sa preto obraciame na mestských poslancov, primátora a celé vedenie mesta Pezinok, s cieľom premeniť lesy vo vlastníctve Mesta na moderný lesopark s prioritou rekreačnej funkcie a ochrany prírody, po vzore okolitých miest, ako napríklad Bratislava.  

Fotky zachytávajú krásne zákutia v Pezinských mestských lesoch a pri vhodnej starostlivosti môžu byť takéto pohľady pre návštevníkov časom dostupné na celej ploche Pezinského lesoparku.

Fuzace.jpg

Párenie fúzačov alpských

Studnička_edited_edited.jpg

Lesné studničky

Strom_edited.jpg

Tieň starých košatých stromov

Vazka_edited_edited.jpg

Vážka pri vodnej ploche

Za týmto účelom žiadame primátora mesta Pezinok a mestské zastupiteľstvo o nasledovné:

  1. Ukončiť (vypovedať) nájomnú zmluvu o zabezpečení hospodárenia v Mestských lesoch Pezinok medzi Mestom a štátnym podnikom Lesy SR, najneskôr ku koncu roka 2021.

  2. Zabezpečiť okamžité moratórium na všetku úmyselnú (plánovanú) ťažbu v porastoch starších ako 80 rokov, minimálne do obdobia ukončenia platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy s Lesmi SR.

  3. Zabezpečiť zníženie úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území Mestských lesov Pezinok tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol  3 000 m3 / ročne, resp. aby celkový objem úmyselnej a náhodnej ťažby nepresiahol 30 000 m3 počas 10 rokov platnosti Programu starostlivosti o les (2019-2028).

  4. Zabezpečiť zmenu kategórie všetkých „hospodárskych lesov“, na „lesy osobitného určenia“ z dôvodu rekreácie, alebo na „ochranné lesy“. Žiadame zabezpečiť postupnú premenu štruktúry hospodárskeho lesa na les prírode blízky, esteticky atraktívny, odolný voči klimatickej zmene a podporujúci biologickú rozmanitosť.

  5. Vyčleniť na území Mestských lesov Pezinok dostatočné množstvo (najmenej 10 %) tzv. referenčných, tzn. trvalo bezzásahových plôch, na ktorých sa nebude vykonávať ťažba dreva a les bude ponechaný na prirodzený vývoj. Všetky esteticky a ekologicky hodnotnejšie stromy v ostatných porastoch žiadame ponechať na dožitie.

  6. Zabezpečiť FSC certifikáciu (Forest Stewardship Council) hospodárenia v Mestských lesoch Pezinok. FSC predstavuje najlepší medzinárodne používaný certifikačný systém, ktorý zaväzuje rešpektovať pri hospodárení v lesoch vysoké štandardy aj s ohľadom na potreby miestneho obyvateľstva a životné prostredie.

  7. Vypracovať Koncepciu rozvoja Mestských lesov Pezinok, ktorá bude zosúlaďovať záujmy a potreby rôznych skupín užívateľov a návštevníkov lesoparku: peší turisti, bežci, cyklisti, bežkári a iní športovci, koničkári, psíčkari, chatári, lesníci, rybári, poľovníci...

  8. Obnoviť existujúcu a prípadne aj dobudovať chýbajúcu drobnú rekreačnú infraštruktúru (napr. turistické chodníky, cyklotrasy, altánky, lavičky, rekreačné lúčky, studničky) v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami (turisti, cyklisti, bežci, spolky turistov a športovcov, atď).

PETÍCIU PODPORUJÚ:

logo ZH najkvalitnejsie.jpg

Pod stromami

ckpk_logo.png
238147681_135109455407333_8264935333961483201_n.png
Sťahovanie.png
logo-Clovek-a-krajina.jpg
Sťahovanie.png
+ pridajte sa k podporovateľom

VERONIKA KONÍKOVÁ

Iniciátor petície

DSC_7151_edited_edited.jpg

Ako Pezinčanke bývajúcej priamo v jednej z chatových oblastí je mi téma starostlivosti o lesy veľmi blízka. V tejto sfére som začala spolupracovať s viacerými organizáciami a odborníkmi, preto postupne začínam rozumieť súvislostiam.  Pri pozitívnom tlaku na inštitúcie sa dajú dosiahnuť veľké zmeny.